Opslaan

Werken bij McDonald's

Privacy verklaring McDonald's voor (online) sollicitaties

werkenbijmcdonalds.nl

McDonald’s en alle aan McDonald’s gelieerde ondernemingen in Nederland, waaronder de franchisenemers van McDonald’s (hierna verder gezamenlijk aangeduid als “McDonald’s”), maken gebruik van onderstaande privacy verklaring teneinde de privacy van zowel interne als externe sollicitanten te waarborgen. McDonald’s volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de relevante richtlijnen en voorschriften waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacy verklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop McDonald’s de gegevens van de sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectie procedures bij McDonald’s.

Deze privacy verklaring zal telkens worden aangepast aan de meest recente regelgeving. Kijk dus regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Het doel van het verzamelen en verwerken

De gegevens die door de sollicitant op het (digitale)sollicitatieformulier en de website worden ingevuld, worden door McDonald’s uitsluitend verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen McDonald’s. De gegevens zullen niet op een andere manier worden gebruikt en/of worden opgeslagen voor andere doeleinden. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, bestaat het werving- en selectieproces bij McDonald’s onder andere uit het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking en/of het plannen van een sollicitatiegesprek, eventueel en indien relevant het contact opnemen met opgegeven referenten en/of opleidingsinstituten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen.

Met "verwerken" van persoonsgegevens wordt bedoeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens in het kader van de werving- en selectieprocedure.

De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld door het invullen van het digitale sollicitatieformulier door de sollicitant. Daarna kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten, danwel nadere schriftelijke informatieverschaffing.

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de werving- en selectie activiteiten binnen McDonald’s of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken. De persoonsgegevens komen binnen bij het betreffende McDonald’s restaurant/vestiging waar de sollicitant heeft gesolliciteerd.

McDonald’s zal geen gegevens verstrekken van sollicitanten aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht.

Welke gegevens worden verzameld?

McDonald’s verzamelt enkel gegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Deze gegevens zijn in ieder geval de naam, voornamen, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, contactgegevens (telefoonnummer en e-mail), het geslacht en de geboortedatum van de sollicitant danwel van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige sollicitanten. Verder kunnen relevant zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Voor bepaalde functies kan een verklaring van goed gedrag worden gevraagd.

Indien dit voor de functie noodzakelijk is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een medische of psychologische keuring, danwel aan een assessment. In dat geval worden aan de keurende arts, de psycholoog of degene die is belast met het assessment slechts die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring of het assessment.

McDonald’s verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die zien op de godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven danwel lidmaatschap van een vakvereniging. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van een voorkeursbeleid, vraagt McDonald’s hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van de sollicitant.

Het bewaren van gegevens

McDonald’s bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. Na afloop van de procedure, zal McDonald’s de gegevens bewaren gedurende de tijd waarvoor de sollicitant toestemming heeft gegeven. Tijdens de online werving- en selectieprocedure dient de sollicitant op het sollicitatieformulier aan te geven of McDonald’s de sollicitant mag benaderen voor toekomstige vacatures. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft worden de gegevens van de betreffende sollicitant gedurende één jaar bewaard. Indien de sollicitant hiervoor geen toestemming geeft, zullen de gegevens van de sollicitant vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure worden verwijderd.

Beveiliging

Alle gegevens die naar de website werkenbijmcdonalds.nl worden verstuurd maken gebruik van encryptie en communicatie met de server via https.

De rechten van de sollicitant

De sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door McDonald’s worden bewaard. McDonald’s maakt de toegang tot gegevens van sollicitanten mogelijk d.m.v. een schriftelijk verzoek daartoe aan het betreffende restaurant waaraan de sollicitatie is gericht. De sollicitant heeft eveneens het recht om McDonald’s te verzoeken zijn of haar gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijden. McDonald’s zal op dit verzoek van de sollicitant ingaan, mits dit relevant is voor de sollicitatieprocedure.

Contact en vragen

Stuur al uw vragen en opmerkingen over deze privacy verklaring naar: gastenrelaties@nl.mcd.com

Let op, dit e-mailadres is enkel bestemd voor vragen over de privacy verklaring en het verzamelen en verwerken van gegevens door McDonald’s in het kader van werving en selectie. Voor alle andere vragen over het werving- en selectieproces, verwijzen wij u naar de website van https://werkenbijMcDonalds.nl en de daarop aangegeven contactgegevens.