Gebruik van cookies

Deze site maakt gebruik van (a) functionele cookies om jouw in persoonlijke instellingen te bewaren (b) analytische cookies en (c) tracking cookies. Door op “akkoord” te klikken, geef je er toestemming voor dat wij of derde partijen analytische cookies plaatsen met het doel om deze site te optimaliseren en tracking cookies plaatsen met het doel om een profiel op te bouwen en daardoor onze HR campagnes af te kunnen stemmen op jouw voorkeuren en om je gepersonaliseerde HR advertenties te tonen. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze onze privacy policy en onze cookieverklaring.

Akkoord

Werken bij McDonald's

Privacy verklaring

werkenbijmcdonalds.nl

McDonald’s Nederland B.V. en de Coöperatieve Vereniging "McDonald's Marketing Cooperatie" B.A. zijn verantwoordelijk voor deze website (zie hieronder voor contactgegevens). Zodra je een sollicitatie indient bij een McDonald’s restaurant, is de (eigenaar van dat) McDonald’s restaurant verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens die je op deze website invoert en voor de verdere afhandeling van je sollicitatie. Alle aan McDonald’s gelieerde ondernemingen in Nederland, waaronder de franchisenemers van McDonald’s (hierna verder gezamenlijk aangeduid als “McDonald’s”), maken gebruik van onderstaande privacy verklaring teneinde de privacy van zowel interne als externe sollicitanten via werkenbijmcdonalds.nl te waarborgen. McDonald’s volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de relevante richtlijnen en voorschriften. Deze privacy verklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop McDonald’s de gegevens van de sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectie procedures bij McDonald’s. Deze privacy verklaring zal telkens worden aangepast aan de meest recente regelgeving. Kijk dus regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen. Deze versie is gepubliceerd op 20 augustus 2018.

1.1. het doel van het verzamelen en verwerken

De gegevens die door de sollicitant op het (digitale)sollicitatieformulier en de website worden ingevuld, worden door McDonald’s uitsluitend verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen McDonald’s. De gegevens zullen niet op een andere manier worden gebruikt en/of worden opgeslagen voor andere doeleinden. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, bestaat het werving- en selectieproces bij McDonald’s onder andere uit het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking en/of het plannen van een sollicitatiegesprek, eventueel en indien relevant het contact opnemen met opgegeven referenten en/of opleidingsinstituten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen.

Met "verwerken" van persoonsgegevens wordt bedoeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens in het kader van de werving- en selectieprocedure.

De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld door het invullen van het digitale sollicitatieformulier door de sollicitant. Daarna kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten, dan wel nadere schriftelijke informatieverschaffing.

Tot slot verzamelt McDonald’s via de website www.werkenbijmconalds.nl gegevens door middel van functionele, analytische en tracking cookies en daarmee vergelijkbare technieken nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij gebruiken deze gegevens om onze HR-gerelateerde campagnes af te stemmen op jouw voorkeuren en om je gepersonaliseerde HR-gerelateerde advertenties te tonen.

1.2. welke gegevens worden verzameld?

McDonald’s verzamelt enkel gegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Deze gegevens zijn in ieder geval de naam, voornamen, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, contactgegevens (telefoonnummer en e-mail), het geslacht en de geboortedatum van de sollicitant danwel van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige sollicitanten. Verder kunnen relevant zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Indien je een CV of motivatiebrief indient, verwerken we alle overige informatie die daarin is opgenomen. Voor bepaalde functies kan een verklaring van goed gedrag worden gevraagd.

Indien dit voor de functie noodzakelijk is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een medische of psychologische keuring, danwel aan een assessment. In dat geval worden aan de keurende arts, de psycholoog of degene die is belast met het assessment slechts die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring of het assessment.

McDonald’s verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die zien op de godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven danwel lidmaatschap van een vakvereniging. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van een voorkeursbeleid, vraagt McDonald’s hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van de sollicitant.

In he geval je toestemming hebt gegeven om cookies of daarmee vergelijkbare technologieën te plaatsen, kan McDonald’s de volgende gegevens verzamelen: jouw IP-adres, datum en tijdstip van jouw toegang tot onze online diensten, naam en URL van het opgevraagde bestand wanneer jij gebruikmaakt van onze online diensten, besturingssysteem en browsertype van jouw computer of mobiele toestel, het soort mobiele toestel en de instellingen daarvan, unique device identifier (UDID) of mobile equipment identifier (MEID) van jouw mobiele toestel, het serienummer van het toestel en onderdelen, advertentie-identifiers (bijvoorbeeld IDFA en IFA) of soortgelijke identifiers, verwijzende website (een website die jou naar ons geleid heeft) of applicatie en activiteiten met betrekking tot hoe jij onze online diensten gebruikt, zoals de pagina’s die jij bezoekt op onze sites of in onze mobiele apps.

1.3. met wie worden gegevens gedeeld?

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de werving- en selectie activiteiten binnen McDonald’s of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken. De persoonsgegevens komen binnen bij het betreffende McDonald’s restaurant waar de sollicitant heeft gesolliciteerd. McDonald’s zal geen gegevens verstrekken van sollicitanten aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht.

Als je via Facebook Messenger solliciteert, dan worden je gegevens ook opgeslagen door Facebook. In dat geval is ook de privacy policy van Facebook van toepassing. We adviseren je om deze voorwaarden goed door te lezen.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens die via cookies of daarmee vergelijkbare technologieën zijn verkregen, delen met leveranciers die diensten aan ons verlenen, zoals het uitvoeren van bestellingen, het verzorgen van gegevensverwerking en overige diensten op het gebied van informatietechnologie, het beheren van promoties, promotionele acties, prijsvragen en sweepstakes, het verrichten van onderzoek en analyse, en het personaliseren van individuele McDonald’s gastervaringen. Wij staan deze leveranciers niet toe om deze informatie te gebruiken of te delen voor andere doeleinden dan om namens ons diensten te verlenen.

We maken ook gebruik van lokale marketingbureaus die jouw persoonsgegevens die via cookies of daarmee vergelijkbare technologieën zijn verkregen, kunnen gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten op het gebied van recruitment. De lokale marketingbureaus die wij inschakelen zijn: Your Business Online en DBOM B.V. Ook voor deze lokale marketingbureaus geldt dat zij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. De lokale marketingbureaus zullen jouw persoonsgegevens niet met derden delen.

1.4. het bewaren van gegevens

McDonald’s bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. Na afloop van de procedure, zal McDonald’s de gegevens bewaren gedurende de tijd waarvoor de sollicitant toestemming heeft gegeven. Tijdens de online werving- en selectieprocedure dient de sollicitant op het sollicitatieformulier aan te geven of McDonald’s de sollicitant mag benaderen voor toekomstige vacatures. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft worden de gegevens van de betreffende sollicitant gedurende één jaar bewaard. Indien de sollicitant hiervoor geen toestemming geeft, zullen – in het geval een sollicitant wordt afgewezen - de gegevens van de sollicitant vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure worden verwijderd. In het geval een sollicitant wordt aangenomen, dan worden de gegevens bewaard tot het moment dat de sollicitant is ingevoerd in het HR-systeem van het betreffende restaurant.

Het kan zijn dat (de eigenaar van het) McDonald’s restaurant waar je gesolliciteerd hebt sommige persoonsgegevens langer (tot maximaal 1 jaar) bewaart, bijvoorbeeld om je te herkennen bij een latere sollicitatieprocedure.

Jouw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte verwerkt. De enige uitzondering is als je via Facebook Messenger solliciteert of de gegevens die via de door Google geplaatste cookies worden verkregen. In dat geval worden je gegevens ook opgeslagen door Facebook respectievelijk Google in de Verenigde Staten. In de privacy policy van Facebook en de privacy policy van Google kun je daar mee over lezen.

1.5. beveiliging

Alle gegevens die naar de website werkenbijmcdonalds.nl worden verstuurd maken gebruik van encryptie en communicatie met de server via https.

1.6. de rechten van de sollicitant

De sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door McDonald’s worden bewaard. McDonald’s maakt de toegang tot gegevens van sollicitanten mogelijk d.m.v. een schriftelijk verzoek daartoe aan het betreffende McDonald’s restaurant waaraan de sollicitatie is gericht. De sollicitant heeft eveneens het recht om McDonald’s te verzoeken zijn of haar gegevens te beperken, corrigeren, aan te vullen of te verwijden. Onder omstandigheden heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid (“data portability”). Dat wil zeggen dat je in bepaalde gevallen McDonalds mag vragen om je gegevens beschikbaar te stellen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. McDonald’s zal op dit verzoek van de sollicitant ingaan, mits dit relevant is voor de sollicitatieprocedure.

De sollicitant heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de regels die gaan over de bescherming van persoonsgegevens.

1.7. wettelijke grondslag

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van McDonald’s. Dat belang bestaat er in dit geval uit om geschikt nieuw personeel te werven voor haar restaurants.

1.8. contact en vragen

Stuur al uw vragen en opmerkingen over deze privacy verklaring naar: privacy@nl.mcd.com. Let op, dit e-mailadres is enkel bestemd voor vragen over de privacy verklaring en het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens op deze website. Voor vragen en opmerkingen over de gegevensverwerking in het kader van een specifieke sollicitatie neem je contact op met de eigenaar van de McDonald’s locatie waar je gesolliciteerd hebt.

Voor alle andere vragen over het werving- en selectieproces, verwijzen wij u naar de website van werkenbijMcDonalds.nl en de daarop aangegeven contactgegevens.